Warunki korzystania

Regulamin Użytkowania

 

Niniejszy serwis jest prowadzony i utrzymywany przez podmiot grupy AkzoNobel wskazany w sekcji „Właściciel Serwisu” (dalej „AkzoNobel” albo „my”). AkzoNobel jest administratorem przetwarzającym wszelkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem tego serwisu.

 

Zakres obowiązywania

Niniejszy serwis jest prowadzony i utrzymywany przez podmiot grupy AkzoNobel wskazany poniżej (dalej „AkzoNobel” albo „my”).

 

Akzo Nobel Coatings Inc.
525 W. Van Buren Street
Chicago, IL 60607
Stany Zjednoczone

 

ALBO

 

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.,

z siedzibą pod adresem Rijksstraatweg 31, Sassenheim 2171AJ Holandia,

Numer ewidencyjny 28080293, NIP VAT NL 807320468Bo1, BCS 36795623

 

Dostęp do niniejszego serwisu i jego użytkowanie odbywa się na zasadach określonych w poniższym Regulaminie Użytkowania. Poprzez dostęp do serwisu i jego użytkowanie, akceptujecie Państwo niniejszy Regulamin Użytkowania, bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem niniejszego serwisu, zastosowanie mogą mieć dodatkowe zasady.

 

Prawa własności intelektualnej

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zawartych w niniejszym serwisie, w tym między innymi tekstu, obrazów, dźwięku, materiałów wideo, kodu HTML i przycisków (dalej „Informacje”), są własnością AkzoNobel lub spółek z jej grupy kapitałowej. Prawa te obejmują między innymi wszelkie prawa autorskie, prawa do nazw handlowych i znaków towarowych AkzoNobel lub spółek z jej grupy kapitałowej.

Żadne treści zawarte w niniejszym serwisie nie będą interpretowane jako udzielające, poprzez implikację, estoppel lub w inny sposób, żadnych licencji ani praw do żadnych praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych zastrzeżonych praw rzeczowych AkzoNobel lub dowolnej osoby trzeciej.

 

Informacje i odpowiedzialność

Informacje są udostępniane w niniejszym Serwisie bez pobierania opłat i wyłącznie dla celów informacyjnych i nie powodują powstania między Państwem a AkzoNobel relacji polegających na zawieraniu transakcji handlowych lub świadczeniu profesjonalnych usług. Niniejszy serwis i zawarte w nim Informacje są dostarczane w takiej postaci, w jakiej się znajdują, a AkzoNobel nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji odnośnie tego serwisu ani żadnych serwisów lub usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. AkzoNobel niniejszym w sposób wyraźny wyłącza istnienie jakichkolwiek gwarancji udzielonych wprost lub w sposób dorozumiany, w tym między innymi dorozumianych gwarancji pokupności, zdatności do określonego zastosowania, wyłącznego prawa własności i nienaruszania praw innych podmiotów. AkzoNobel w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich lub następczych, odszkodowań szczególnych, retorsyjnych lub innego rodzaju (w tym między innymi z tytułu utraty zysków, przerwania działalności gospodarczej, utraty programów lub danych), bez względu na formę dochodzenia takich szkód i niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka miałaby wynikać z umowy, deliktu, zaniedbania, na zasadzie bezwzględności lub z innego tytułu, w związku z niniejszym serwisem, Informacjami dostępnymi w serwisie albo za jego pośrednictwem lub usług, do których linki dostępne są w serwisie, ani też jakimkolwiek kopiowaniem, wyświetlaniem lub użytkowaniem tych Informacji.

 

Informacje finansowe

Ten serwis może zawierać Informacje finansowe. Te Informacje finansowe, w tym między innymi ceny akcji, są podane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. AkzoNobel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych brakiem nieprzerwanej dokładności lub prawidłowości takich Informacji finansowych. Publikacja Informacji finansowych na tym serwisie, w tym między innymi rocznych sprawozdań lub rozliczeń, nie stanowi ich oficjalnego ogłoszenia i nie jest wiążąca.

 

Ten serwis i dostępne na nim Informacje nie stanowią jakiegokolwiek zaproszenia do inwestowania ani oferty inwestowania w papiery wartościowe emitowane przez AkzoNobel, w tym między innymi wszelkiego typu instrumenty kapitałowe lub dłużne. Osoby odwiedzające ten serwis nie powinny opierać swoich decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe emitowane przez AkzoNobel lub obrocie takimi papierami na treści tego serwisu lub publikowanych na nim Informacjach. Rozwój wydarzeń w przyszłości i przyszłe wyniki mogą znacząco odbiegać od poglądów, opinii i oczekiwań, jakie mogą być wyrażane w tym serwisie albo w Informacjach w nim publikowanych.

 

Informacje pochodzące od osób trzecich

Informacje pochodzące od osób trzecich są wyrazem osobistych opinii takich osób trzecich. AkzoNobel nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie Informacje. Linki umieszczone w tym serwisie mogą prowadzić do usług lub serwisów, które nie są prowadzone przez AkzoNobel. AkzoNobel nie dokonuje oceny ani nie udziela gwarancji co do takich innych usług i serwisów i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Umieszczenie linku do innego serwisu lub usługi nie stanowi rekomendacji takiego serwisu lub usługi. Wszelkie wykorzystanie takich Informacji umieszczonych w tym serwisie lub dowolnym serwisie albo usłudze, do której prowadzą linki z tego serwisu odbywa się na Państwa ryzyko.

 

Poufność i niezamówione sugestie

Są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie praw obowiązujących w jurysdykcji, z której uzyskują Państwo dostęp do tego serwisu i zobowiązują się Państwo do nieuzyskiwania dostępu do Informacji dostępnych w tym serwisie i niewykorzystywania ich niezgodnie z takimi prawami. O ile w niniejszym regulaminie w sposób wyraźny nie wskazano inaczej, wszelkie informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem tego serwisu będą uznawane za jawne i niezastrzeżone. Oświadczają Państwo, że posiadają wynikające z przepisów prawo do przekazywania takich informacji i zobowiązują się do nieprzekazywania informacji, jeżeli nie przysługuje Państwu do tego prawo. Z uwagi na otwarty charakter Internetu, zalecamy nieprzekazywanie informacji, które uważacie Państwo za poufne.

AkzoNobel nie przyjmuje niezamówionych sugestii od podmiotów, z którymi nie nawiązała relacji biznesowych. W celu ochrony interesów naszych istniejących klientów i nas samych, musimy traktować kwestię takich sugestii z dużą ostrożnością. Co istotne, w braku jasnej relacji biznesowej AkzoNobel nie może i nie będzie traktować takich sugestii w sposób zapewniający ich poufność. Z tego powodu prosimy o nieprzesyłanie do AkzoNobel niezamówionych sugestii za pośrednictwem tego serwisu. Wszelkie sugestie ujawnione AkzoNobel poza zakresem uprzednio istniejącej i udokumentowanej poufnej relacji biznesowej nie będą traktowane w sposób poufny, a AkzoNobel będzie w tej sytuacji uprawniona do rozwoju, wykorzystania, skopiowania lub czerpania korzyści handlowych z takich lub podobnych sugestii w najpełniejszym możliwym zakresie, bez obowiązku wynagrodzenia Państwa z tego tytułu lub rozliczenia się z Państwem. Jeśli jednak AkzoNobel wedle własnego wyłącznego uznania stwierdzi, że zapoznanie się z taką sugestią jest konieczne, nastąpi to ze świadomością, że AkzoNobel nie będzie zobowiązana do zachowania poufności Państwa sugestii ani do wynagrodzenia Państwa za jej ujawnienie lub wykorzystanie. Poprzez przesłanie do AkzoNobel sugestii lub innych szczegółowych informacji za pośrednictwem tego serwisu, akceptują Państwo przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

 

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli niniejszy Regulamin Użytkowania jest lub stanie się częściowo nieważny, strony nadal przestrzegać pozostałych jego zapisów. Strony zastąpią nieważne zapisy zapisami, które są ważne, a ich skutki prawne odpowiadają w możliwie szerokim zakresie skutkom zapisu nieważnego, przy uwzględnieniu treści i celu niniejszego Regulaminu Użytkowania.

 

W przypadku zaistnienia różnic między tłumaczeniem niniejszego Regulaminu Użytkowania a pierwotną wersją angielską, pierwszeństwo będzie miała wersja angielska.

 

Prawo właściwe i właściwość sądu

Niniejszy Regulamin Użytkowania podlega wyłącznie prawom kraju, w którym znajduje się siedziba podmiotu grupy AkzoNobel wskazanego powyżej. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem Użytkowania, w tym między innymi spory dotyczące istnienia i obowiązywania Regulaminu, będą rozstrzygane przez sądy właściwe wskazanego kraju.